Ochrona Danych

Ochrona danych osobowych:

Klauzula informacyjna dla wychowank贸w i rodzic贸w

 1. Administratorem danych osobowych wychowank贸w i ich rodzic贸w/ opiekun贸w prawnych jest Niepubliczny 呕艂obek 鈥濵otylkowa Kraina鈥. Z聽Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 listownie: 聽Somosierry 31a, 71-181 Szczecin oraz telefonicznie 506聽666 514.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Sk贸ra, z kt贸r膮 mo偶na si臋 skontaktowa膰 iodskora@gmail.com .
 3. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na plac贸wce w zwi膮zku z realizacj膮 cel贸w opieku艅czych i wychowawczych wynikaj膮cych m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie膰mi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.).
 2. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach okre艣lonych ka偶dorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym m.in. w聽celu: promowania osi膮gni臋膰 i umiej臋tno艣ci dziecka oraz dzia艂alno艣ci plac贸wki;
  1. Odbiorcami danych osobowych s膮 upowa偶nieni pracownicy Administratora, podmioty, kt贸rym nale偶y udost臋pni膰 dane osobowe w celu wykonania obowi膮zku prawnego, a tak偶e podmioty, kt贸rym dane zostan膮 powierzone do zrealizowania cel贸w przetwarzania.
 1. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane co najmniej do ko艅ca okresu, w kt贸rym wychowanek b臋dzie ucz臋szcza艂 do 偶艂obka lub do czasu wycofania zgody, zg艂oszenia sprzeciwu, a w ka偶dym razie przez okres wskazany przepisami zwi膮zanymi z wype艂nianiem obowi膮zku prawnego przez plac贸wk臋.
 2. Maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania a tak偶e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, maj膮 Pa艅stwo prawo do cofni臋cia zgody w聽dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z聽prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 4. Maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowi膮zku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu ucz臋szczania wychowanka do plac贸wki s膮 Pa艅stwo zobowi膮zani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemo偶no艣ci膮 realizowania zada艅 przez plac贸wk臋 wzgl臋dem wychowanka. Podanie danych udost臋pnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a聽brak zgody spowoduje niemo偶no艣膰 zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wp艂ynie na realizacj臋 g艂贸wnych zada艅 przez plac贸wk臋 wzgl臋dem wychowanka.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahent贸w

 1. Administratorem danych osobowych kontrahent贸w jest Niepubliczny 呕艂obek 鈥濵otylkowa Kraina鈥. Z聽Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 listownie: 聽Somosierry 31a, 71-181 Szczecin oraz telefonicznie 506聽666 514.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Sk贸ra, z kt贸r膮 mo偶na si臋 skontaktowa膰 iodskora@gmail.com .
 3. Dane osobowe s膮 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i聽realizacji umowy.
 4. Odbiorcami danych osobowych s膮 upowa偶nieni pracownicy Administratora, podmioty, kt贸rym nale偶y udost臋pni膰 dane osobowe w celu wykonania obowi膮zku prawnego, a tak偶e podmioty, kt贸rym dane zostan膮 powierzone do zrealizowania cel贸w przetwarzania.
 5. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres obowi膮zywania umowy lub do czasu wyga艣ni臋cia wzajemnych roszcze艅 wynikaj膮cych z zawartej umowy.
 6. Posiadaj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych spowoduje brak mo偶liwo艣ci zawarcia i realizacji umowy.

Klauzula informacyjna dla pracownik贸w

 1. Administratorem danych osobowych pracownik贸w jest Niepubliczny 呕艂obek 鈥濵otylkowa Kraina鈥. Z聽Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 listownie: 聽Somosierry 31a, 71-181 Szczecin oraz telefonicznie 506聽666 514.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Patrycja Sk贸ra, z kt贸r膮 mo偶na si臋 skontaktowa膰 iodskora@gmail.com .
 3. Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane w celu nawi膮zania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracownik贸w zgodnie z Kodeksem Pracy, zg艂oszenia pracownika i cz艂onk贸w jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozlicze艅 z聽pracownikami i realizacji innych 艣wiadcze艅 pracowniczych, naliczania potr膮ce艅, obliczania sk艂adek ZUS, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wype艂nienia obowi膮zku prawnego i wykonywania szczeg贸lnych praw przez administratora lub osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia spo艂ecznego, w tym w聽zwi膮zku z聽wykonaniem obowi膮zk贸w na艂o偶onych: ustaw膮 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z聽2018 r., poz. 917 ze zm.), ustaw膮 z聽dnia 13聽pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych (Dz. U. z聽2017 r., poz. 1778 ze zm.);
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach okre艣lonych ka偶dorazowo w聽przekazywanych formularzach zgody,
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮.
 4. Odbiorcami danych s膮 upowa偶nieni pracownicy Administratora, podmioty, kt贸rym nale偶y udost臋pni膰 dane osobowe w celu wykonania obowi膮zku prawnego, a tak偶e podmioty, kt贸rym dane zostan膮 powierzone do zrealizowania cel贸w przetwarzania.
 5. Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres wskazany przepisami zwi膮zanymi z聽wype艂nieniem obowi膮zku prawnego przez plac贸wk臋.
 6. Maj膮 Pa艅stwo prawo 偶膮dania od Administratora dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a聽tak偶e聽prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, maj膮 Pa艅stwo prawo do cofni臋cia zgody w聽dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 8. Maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je艣li uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 przetwarzanie przez Administratora Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikaj膮cym z przepis贸w prawa jest obowi膮zkowe. Niepodanie danych skutkuje odmow膮 nawi膮zania stosunku pracy. Podanie pozosta艂ych danych osobowych jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemo偶no艣膰 zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wp艂ynie na realizacj臋 g艂贸wnych zada艅 administratora wzgl臋dem pracownika.